" અથાક પરિશ્રમ થી મળેલી અઢળક આવક, લાંબો સમય નથી ટકતી, પણ પુરતી મહેનત થી મળેલી પ્રમાણસર આવક, જીવન ટકાવી રાખતી. "

ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા વહીવટી કર્મચારી સંઘ

નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
શ્રી યોગેશભાઈ એસ ॰ મિશ્રા પ્રમુખ રઘુનાથહિન્દી કન્યા શાળા અમદાવાદ ઓ.-૦૭૯૨૨૭૬૧૨૬૪
મો.- ૯૮૭૯૨૪૩૫૬૦
મંત્રી ઓ.-.
મો.- ।
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
શ્રી મુકેશભાઈ ડી ઠક્કર પ્રમુખ સી એમ ઠક્કર હાઈસ્કૂલ સરોડા તા ધોળકા ઓ.-૮૪૦૧૮૮૨૮૮૪
મો.- ૯૮૨૪૫૨૨૯૭૫
શ્રી કેતનકુમાર કે પટેલ મંત્રી નવસંસ્કાર ઉ. બુ. વિદ્યાલય મુ. લાંભા, તળાવની પાળ પાસે, તા. દસ્ક્રોઈ જી. અમદાવાદ ઓ.--
મો.- ૯૪૨૬૩૦૫૩૮૮
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
જોશી કિરણકુમાર રામજીભાઈ પ્રમુખ શ્રી કાણાકીય મહેતા હાઈ. ચાવંડ તા લાઠી ઓ.-૦૨૭૯૩૨૪૫૦૦૩
મો.- ૯૯૨૫૪૮૮૧૩૩
શ્રી જી વી પરિમલ મંત્રી પ્રગ્નાચક્ષુ માં શાળા અમરેલી ઓ.--
મો.- ૯૩૭૭૭૨૯૫૫૯
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૫૯ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પી. પટેલ પ્રમુખ જે. બી. શાહ ઇંગ્લિશમિડિયમ સ્કૂલ કૉલેજ કેમ્પસ મોડાસા, જી. અરવલી ઓ.-૦૨૭૭૪૨૪૯૬૨૯
મો.- ૯૪૨૬૫૦૬૭૭૭
૬૦ શ્રી જગદીશચંદ્ર જે ત્રિવેદી મંત્રી શ્રી વનવીર વિદ્યાલય મુ. ઓડ તા ભીલોડા જી. અરવલી ઓ.-૯૪૨૮૩૧૩૯૧૪
મો.- ૯૫૮૬૮૫૭૫૧૪
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
શ્રી શૈલેષભાઈ જી પટેલ પ્રમુખ નાવલિ તા આણંદ ઓ.-૯૯૭૯૧૭૬૧૬૨
મો.- ૯૯૭૯૧૭૬૧૬૨
ભૂપેન્દ્ર કુમાર એફ પટેલ મંત્રી પેટલાદ તા આણંદ ઓ.-૯૪૨૬૪૭૯૯૬૦
મો.- ૯૪૨૬૪૭૯૯૬૦
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
15 શ્રી બલવીરસિંહ જે. રાણા પ્રમુખ શ્રીવ.જૈ.બી.અને વિદ્યાલય ઉ. મા. શાળા કટારીયા તા.ભાચાઉ જી.કચ્છ ઓ.-૯૫૧૨૪૬૭૨૫૧
મો.- ૮૩૦૬૩૯૯૦૦૦
૧૬ શ્રી પોરસભાઈ ડી માંકડ મંત્રી શ્રી જ્ઞાનદીપ હાઈસ્કૂલ મુ. લોડાઇ તા.ભુજ જી. કચ્છ ઓ.-૦૨૮૩૨૨૨૪૬૩૩
મો.- ૯૮૨૫૦૯૨૫૨૨
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૨૭ શ્રી મનોજભાઈ આર પટેલ પ્રમુખ શ્રી બી. પી.હાઈસ્કૂલ કુંભનાથરોડ નડીયાદ જી. ખેડા ઓ.-૦૨૬૮૨૫૬૧૬૬૦
મો.- ૯૮૯૮૦૩૫૦૩૫
૨૮ શ્રી ભરતસિંહ એ પરમાર મંત્રી શ્રી ચતુર્ભુજ ઉ. બુ.શાળા મુ. ખીજલપુર તા. ઠાસરા જી. ખેડા ઓ.-૯૯૦૯૫૪૪૧૧૬
મો.- ૯૯૦૯૫૪૪૧૧૬
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૨૧ શ્રી પ્રવીણભઇ પટેલ પ્રમુખ શ્રી કર્મયોગ વિદ્યાલય મેદરા તા. જી. ગાંધીનગર ઓ.-૦૨૭૬૪૨૨૩૯૯૭
મો.- ૯૮૨૪૦૭૭૨૬૫
૨૨ શ્રી પટેલ કિરીટભાઈ બી. મંત્રી શેઠ સી.યુ.વિદ્યાલય મુ. લોદરા તા. માણસા જી. ગાંધીનગર ઓ.-૯૪૨૭૦૬૧૦૦૫
મો.- ૯૪૨૮૪૬૧૫૦૭
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૬૭ શ્રી ભૂપતભાઇ આર બારડ પ્રમુખ દેવલી દેદાની તા કોડિનાર ઓ.-૯૪૬૬૧૮૦૮૦૩
મો.- ૯૨૨૮૧૮૦૮૦૩
૬૮ શ્રી પ્રદીપભાઇ પંડિયા મંત્રી ડારી તા વેરાવળ ઓ.-૯૯૨૫૩૯૫૦૨૨
મો.- ૯૯૨૫૩૯૫૦૨૨
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૬૩ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ એલ પટેલ પ્રમુખ શ્રીઆદિવાસી સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ મુ.પો. ક્ડાછલા વાયા. કોસીન્દ્રા તા જેતપુર પાવી જી છોટાઉદેપુર ઓ.-૯૮૨૫૩૧૯૦૯૪
મો.- ૯૮૨૫૩૧૯૦૯૪
૬૪ શ્રી સંજયભાઈ પી. પટેલ મંત્રી વિદ્યામંદિર માંકણી તા. સંખેડા જી.છોટાઉદેપુર ઓ.-।
મો.- ૯૯૭૪૧૩૬૫૭૮
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૨૫ શ્રી અશોકકુમાર વી. ભંડેરી પ્રમુખ શ્રીમદ દયાનંદકન્યા વિદ્યાલય આર્યસમાજ માર્ગ ખંભાલિયાનાકાં જામનગર ઓ.-૦૨૮૮ ૨૬૭૦૨૧૧
મો.- ૯૩૭૭૨૦૧૪૩૫ /૯૩૨૮૧૦૧૪૩૫
૨૬ શ્રી નરશીભાઈ માંરકણા મંત્રી જામનગર રતનબાઈ કન્યાવિદ્યાલય ખોજાનાકાં ઓ.-।
મો.- ૯૦૯૯૩૫૦૦૮૫
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૨૩ શ્રી નિલેશભાઇ ડી ડાંગર પ્રમુખ જોનપુર તા કેસોદ ઓ.-૦૨૮૭૧૨૫૩૭૭૬
મો.- ૯૮૨૫૬૩૫૨૫૬
૨૪ શ્રી અશોકભાઈ એચ ખુમાણ મંત્રી કાઠી કન્યા છાત્રાલય જૂનાગઢ ઓ.-૦૨૮૫ ૨૬૭૦૨૭૨
મો.- ૯૪૨૭૩૮૫૬૯૨
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૧૭ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ એન ચૌધરી પ્રમુખ દગુનિયા તા આહવા ઓ.-૦૨૬૩૧ ૨૯૧૦૩૭
મો.- ૯૪૨૭૪૬૬૩૬૧
૧૮ શ્રી રામચંદ્ર વી ગામીત મંત્રી સપૂતરા ઓ.-૯૪૨૭૪૬૬૩૬૧
મો.- ૯૪૨૭૪૬૬૩૬૧
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૫૭ શ્રી ધીરુભાઇએન ગાવીત પ્રમુખ માંડળ જાગૃતિ હાઈસ્કૂલ માંડળ તા. સોનગઢ જી. તાપી ઓ.-।
મો.- ૭૫૬૭૪૮૦૬૫૫
૫૮ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ સી. ગાવીત મંત્રી દક્ષિણાપથ વિદ્યાલય મુ. વ્યારા જી. તાપી ઓ.-।
મો.- ૯૯૦૯૨૧૦૧૬૧
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૧૯ શ્રી પ્રેમશંકર વી કડિયા પ્રમુખ માધ્યમિકશાળા નગરાળા તા. જી. દાહોદ ઓ.-૦૨૬૭૩ ૨૪૬૫૫૫
મો.- ૯૪૨૬૦૫૭૦૫૭
૨૦ શ્રી શિરીલ જે મેકવાન મંત્રી શ્રી આર. એન્ડ એલ. પંડિયા હાઈસ્કૂલ દાહોદ ઓ.-૦૨૬૭૩ ૨૨૦૨૦૯
મો.- ૯૪૨૭૩૮૭૯૨૫
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૬૯ શ્રી સવદાસભાઈ એન કરમુર પ્રમુખ શેઠ દાશુ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ જામ ખંભાલિયા ઓ.-૦૨૮૩૩૨૩૨૭૬૩
મો.- ૯૪૨૬૯૭૪૬૩૦
૭૦ શ્રી દિનેશભાઈ આર પટેલ મંત્રી શ્રીશેઠ દાસુ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ જાંમ ખંભાલિયા જી.દેવભૂમિદ્વારકા ઓ.-૦૨૮૩૩૨૩૨૭૬૩
મો.- ૯૯૭૪૭૨૭૫૭૪
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૩૧ શ્રી દિનેશચંદ્ર એ પટેલ પ્રમુખ વાવડી તા નંદોદ ઓ.-૦૨૬૪૦૨૪૫૦૦૬
મો.- ।
૩૨ શ્રી હરીશભાઇ સી પટેલ મંત્રી વસો ઓ.-૦૨૬૧૨૨૨૧૧૬
મો.- ૦૨૬૮૨૫૮૫૫૪૯
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
33 શ્રી રાજેશકુમાર એચ ગાંધી પ્રમુખ શ્રી શેઠ શ્રી સી. પી.દેસાઇ હાઈસ્કૂલ મુ. સરા તા વાસંદા જી. નવસારી ઓ.-02630૨૩૦૧૮૪
મો.- 9427189941
34 શ્રી નવીનભાઈ ડી પટેલ મંત્રી હાઈસ્કૂલ મુ. ઇટાળવા તા નવસારી ઓ.-૯૮૭૯૩૮૩૩૧૨
મો.- ૯૮૭૯૩૮૩૩૧૨
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૩૯ શ્રી મહેશભાઈ સી. વ્યાસ પ્રમુખ રિધ્ધિ સિધ્ધિ સોસાયટી કૉલેજ પાછળ મુ હાલોલ જી.પંચમહાલ ઓ.-૦૨૬૭૬૨૪૨૬૭૫
મો.- ૯૪૨૮૧૩૧૬૬૪
૪૦ શ્રી જયેશભાઇ એસ પુરોહિત મંત્રી મુ. બાહી તા. સહેરા જી. પંચમહાલ ઓ.-૦૨૬૭૦૨૨૫૫૨૨
મો.- ૯૪૨૬૩૮૩૭૦૦
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૩૭ શ્રી મુકેશભાઈ બી પટેલ પ્રમુખ શારદા વિદ્યાલય મુ સરવા તા . જી. પાટણ ઓ.-૦૨૭૬૬૨૮૫૭૨૨
મો.- ૯૪૨૬૫૯૯૬૪૬
૩૮ શ્રી ધર્મેન્દ્રકુમાર એસ રાવલ મંત્રી શેઠશ્રી વી. કે. ભુલા હાઈસ્કૂલ રેલવે સ્ટેશન રોડ પાટણ ઓ.-૯૮૯૮૫૬૫૭૭૩
મો.- ૯૮૯૮૫૬૫૭૭૩
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૩૫ શ્રી ગોવિંદભાઇ એન સોલંકી પ્રમુખ માધ્યમિક શાળા માંડવા તા કુતીયાના જી. પોરબંદર ઓ.-૦૨૮૦૪૨૬૧૫૦૩
મો.- ૯૯૨૫૮૮૨૭૩૦
૩૬ શ્રી રજૂભાઈ કે કકડ મંત્રી શ્રી નવયુગ વિદ્યાલય પોરબંદર ઓ.-૦૨૮૬૨૨૪૨૬૩૦
મો.- ૯૪૨૭૨૦૮૨૪૮
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૧૧ શ્રી કરસનભાઈ જે વાઘેલા પ્રમુખ શ્રી આર.કે. પટેલ ઉ.માં.કન્યા વિદ્યાલય. લક્ષ્મીપુરા પાલનપુર ઓ.-૦૨૭૪૨ ૨૫૩૯૫૩
મો.- ૯૮૨૫૩૧૫૩૧૩
૧૨ શ્રી ભરતકુમાર આર સોલંકી મંત્રી એસ. એન. યુ.મહેતા હાઈસ્કૂલ મુ. છાપી તા. વડગામ જી.બનાસકાઠા ઓ.-૦૨૭૩૯ ૨૭૦૩૭૧
મો.- ૯૮૭૯૯૨૨૩૬૮
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૬૧ શ્રી કમલેશભાઈ વી શેઠ પ્રમુખ એમ. ડી. શાહ વિદ્યાલય બોટાદ ઓ.-૯૯૨૪૦૧૭૧૦૭
મો.- ૯૯૨૪૦૧૭૧૦૭
૬૨ શ્રી હર્ષદભાઈ જનાણી મંત્રી આર.સી. એ. શાહ બોઈસ હાઈસ્કૂલ હવેલીપાછળ બોટાદ ઓ.-૦૨૮૪૭૨૫૨૧૬૪
મો.- ૯૪૨૬૨૫૨૭૨૪
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૧૩ શ્રી નિલેષભાઈ એ ચદરવાલા પ્રમુખ શાંતિ વિદ્યાલય લિંકરોડ ભરુચ ઓ.-૯૪૨૬૮૦૬૯૨૮
મો.- ૯૪૨૬૮૦૬૯૨૮
૧૪ શ્રી સુરેન્દ્ર્સિંહ બી ગોહિલ મંત્રી શાંતિનિકેતન વિદ્યાલય ભૃગુપુર સોસાઇટી ભરુચ ઓ.-0
મો.- ૯૪૨૯૬૭૩૮૮૭
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૧૦ દિલિપભાઈ વી ભટ્ટ મંત્રી શ્રી સત્યનારાયણ વિદ્યાલય મુ.સથરા તા તલાજા જી. ભાવનગર ઓ.-૯૪૨૬૪૬૫૧૪૬
મો.- ૯૪૨૬૪૬૫૧૪૬
પ્રસાન્ત્ભાઈ જે અધ્વર્યુ પ્રમુખ શ્રી ધનેશમહેતા હાઈસ્કૂલ ગાંધીસ્મૃતિપાસે ભાવનગર ઓ.-૦૨૭૮ ૨૪૨૩૮૯૬
મો.- ૯૪૨૬૪૬૫૧૪૬
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૬૫ શ્રી ગુણવંતભાઈ એન પટેલ પ્રમુખ ગાયત્રી વિદ્યાલય મુ.હાથીવન તા લુણાવાડા જી. મહીસાગર ઓ.-૯૪૨૬૬૩૦૬૭૨
મો.- ૯૯૨૫૧૩૦૬૭૨
૬૬ શ્રી દેવેન્દ્ર્સિંહ એન . રાઠોડ મંત્રી મુ. નાની કરસોલી તા. કડાણાં જી. મહીસાગર ઓ.-.
મો.- ૯૪૨૭૪૯૨૦૧૦
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૨૯ શ્રી ભરતભાઇ સી જાની પ્રમુખ શ્રી વર્ધમાન વિદ્યાલય મહેસાણા ઓ.-૦૨૭૬૨૨૫૬૫૭૮
મો.- ૯૪૨૭૬૧૪૩૬૧
૩૦ શ્રી જગદીશકુમાર એસ પટેલ મંત્રી શ્રી વી. કે. પટેલ વિદ્યાલય કરર્ણી તા ઊંજા જી. મહેસાણા ઓ.-૦૨૭૬૭૨૭૧૬૫૫
મો.- ૯૪૨૮૦૮૯૦૦૬
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૭૧ શ્રી આમદભાઈ એસ માણસિયા પ્રમુખ સિંધાવદર તા વાંકનેર ઓ.-૯૯૦૯૨૨૯૬૧૫
મો.- ૯૯૦૯૨૨૯૬૧૫
૭૨ શ્રી બી સી ગામી મંત્રી મોટાભેલા તા માલિયા ઓ.-૯૪૨૬૭૮૬૦૯૯
મો.- ૯૭૧૪૯૩૩૧૩૪
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૪૧ શ્રી હીરાજીભાઇ વી પાંસૂરિયા પ્રમુખ સરદાર પટેલવિદ્યાલય રાજકોટ ઓ.-૦૨૮૧૨૨૩૮૦૨૯
મો.- ૯૯૨૪૨૨૫૦૩૩
૪૨ શ્રી ચમનલાલ કે ઘારડિયા મંત્રી પટેલકન્યા વિદ્યાલય મુ. ખામટા તા. પડધરી જી. રાજકોટ ઓ.-૦૨૮૨૦૨૮૦૬૦૫
મો.- ૯૩૭૭૧૯૫૦૨૭
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૫૩ શ્રી સ્મરજીત પિ ભટ્ટ પ્રમુખ મોકસી તા સાવલી ઓ.-૦૨૬૬૭૨૪૪૪૪૪
મો.- ૯૯૯૮૯૧૭૫૬૪
૫૪ શ્રી દિનેશભાઈ સી શાહ મંત્રી સીનોર ઓ.-૦૨૬૬૬૨૬૪૨૪૬
મો.- ૯૮૭૯૫૩૭૧૪૬
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૫૧ શ્રી હસમુખભાઈ વી પટેલ પ્રમુખ વડોદરા ઓ.-૦૨૬૫૨૭૯૩૯૯૦
મો.- ૯૮૭૯૫૨૨૭૯૬
૫૨ મંત્રી 0 ઓ.-0
મો.- 0
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૫૫ શ્રી ગૌરાંગભાઈ એન. દેસાઇ પ્રમુખ માં. શાળા બગવાડા તા. પારડી જી. વલસાડ ઓ.-.
મો.- ૯૪૨૬૩૬૧૩૭૨
૫૬ શ્રી સંજયભાઈ એસ. પટેલ મંત્રી આદર્શ માં. શાળા મોતીવાડા તા. પારડી જી. વલસાડ ઓ.-.
મો.- ૯૯૨૫૯૨૬૨૧૬
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૪૯ શ્રી જે ડી પટેલ પ્રમુખ છાદરડાં તા પ્રાંતિજ ઓ.-૦૨૭૭૨૨૩૩૬૦૮
મો.- ૯૮૨૫૬૩૫૧૯૫
૫૦ શ્રી ગિરીશભાઈ પિ પટેલ મંત્રી આમોદરા તા પ્રાંતિજ ઓ.-૦૨૭૭૦૨૪૯૧૩૩
મો.- ૯૪૨૮૫૮૫૩૬૬
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૪૭ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ બી પટેલ પ્રમુખ ગ્રામતીર્થ ઉ. બુ. વિદ્યાલય મુ. બોરિયા પો. અલ્લુ તા મહુવા ઓ.-૦૨૬૨૨૨૫૮૯૨૧
મો.- ૯૯૨૫૫૭૨૯૨૦
૪૮ શ્રી રાજવીરસિંહ કે ગોહેલ મંત્રી તડ્કેશ્વર તા માંડવી ઓ.-૦૨૬૨૩૨૩૩૨૬૬
મો.- ૯૪૨૭૮૧૧૩૨૧
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૪૫ મુકુંદભાઈ કે પાઠક પ્રમુખ આર. એન. નાયકહાઈસ્કૂલ ઉધના સુરત ઓ.-૦૨૬૧૨૨૭૮૧૦૧
મો.- ૯૮૭૯૦૮૬૪૯૯
૪૬ દિનેશચંદ્ર એન પટેલ મંત્રી સુરત ઓ.-૦૨૬૧૨૫૪૫૫૪૩
મો.- ૯૩૭૬૭૯૯૭૭૭
નં. નામ હોદ્દો શાળાનું નામ સંપર્ક
૪૩ શ્રી નિતુભા એમ રાઠોડ પ્રમુખ આણીન્દ્રા તા વઢવાણ ઓ.-૯૪૨૭૩૭૬૦૧૬
મો.- ૯૪૨૭૩૭૬૦૧૬