" અથાક પરિશ્રમ થી મળેલી અઢળક આવક, લાંબો સમય નથી ટકતી, પણ પુરતી મહેનત થી મળેલી પ્રમાણસર આવક, જીવન ટકાવી રાખતી. "

ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા વહીવટી કર્મચારી સંઘ

ક્રમ વિગત
1 નામ : અજીતસિંહ બી સુરમાં
હોદો : પ્રમુખ
સ્કુલ નું નામ : શ્રી એન બી પટેલ સાર્વ હાઈસ્કૂલ સરભોણ

ઓ. ૦૨૬૨૨૨૫૩૦૪૨
મો. - ૯૯૭૯૧૨૮૨૮૨
2 નામ : શ્રી પ્રશાંતભાઈ જે અધ્વર્યુ
હોદો : અધ્યક્ષ
સ્કુલ નું નામ : શ્રીધનેશકુમારજસવંતલાલ મહેતા હાઈસ્કૂલ ભાવનગર

ઓ. ૦૨૭૮૨૪૨૩૮૯૬
મો. - ૯૪૨૬૪૬૫૧૪૬
3 નામ : શ્રીકિશોરભાઈ આર ડાંગર
હોદો : મહામંત્રી
સ્કુલ નું નામ : માંશાળા ગળથ જી જૂનાગઢ

ઓ. ૦૨૮૭૩ ૨૫૧૫૩૫
મો. - ૯૬૬૨૭૦૭૦૮૭
4 નામ : શ્રી પ્રવિણભાઇ એ પટેલ
હોદો : ઉપપ્રમુખ
સ્કુલ નું નામ : શ્રી કર્મયોગ વિદ્યાલય મેદરા તા. જી. ગાંધીનગર

ઓ. ૯૮૨૪૦૭૭૨૬૫
મો. - ૯૪૨૬૧૭૭૨૬૫
5 નામ : શ્રી કરસનભાઈ જે . વાઘેલા
હોદો : ઉપપ્રમુખ
સ્કુલ નું નામ : શ્રી આર.કે. પટેલ ઉ.માં.કન્યા વિદ્યાલય. પાલનપુર

ઓ. ૯૮૨૫૩૧૫૩૧૫
મો. - ૦૨૭૪૨૨૫૩૯૫૩
6 નામ : શ્રી નિલેશભાઇ એ ચદરવાલા
હોદો : ઉપ પ્રમુખ
સ્કુલ નું નામ : ભરુચ

ઓ. ૯૪૨૬૮૦૬૯૨૮
મો. - ૯૪૨૬૮૦૬૯૨૮
7 નામ : શ્રી જે ડી પટેલ
હોદો : ઉપ પ્રમુખ
સ્કુલ નું નામ : સાબરકાંઠા

ઓ. ૯૮૨૫૬૩૫૧૯૫
મો. - ૯૮૨૫૬૩૫૧૯૫
8 નામ : શ્રી ગુણવન્તભાઈ એન પટેલ
હોદો : ઉપ પ્રમુખ
સ્કુલ નું નામ : મહીસાગર

ઓ. ૯૯૨૫૧૩૦૬૭૨
મો. - ૯૯૨૫૧૩૦૬૭૨
9 નામ : શ્રી સવદાસભાઈ એન. કરમુર
હોદો : ઉપ પ્રમુખ
સ્કુલ નું નામ : ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ જામખંભાળીયા

ઓ. ૯૪૨૬૯૭૪૬૩૦
મો. - .
10 નામ : શ્રી હિરજીભાઇ વી પાનસુરીયા
હોદો : ઉપ પ્રમુખ
સ્કુલ નું નામ : રાજકોટ

ઓ. ૯૯૨૪૨૨૫૦૩૩
મો. - ૯૯૨૪૨૨૫૦૩૩
11 નામ : મુકેશભાઈ બી. પટેલ
હોદો : મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : શારદા વિદ્યાલય મુ સરવા તા . જી. પાટણ

ઓ. ૦૨૭૬૬૨૮૫૭૨૨
મો. - ૯૪૨૬૫૯૯૬૪૬
12 નામ : ભરતસિંહ એ . પરમાર
હોદો : મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : શ્રી ચતુર્ભુજ ઉ. બુ.શાળા મુ. ખીજલપુર તા. ઠાસરા જી. ખેડા

ઓ. ૯૯૦૯૫૪૪૧૧૬
મો. - .
13 નામ : મુકુંદભાઈ કે. પાઠક
હોદો : મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : આર.એન. નાયક હાઈસ્કૂલ ઉધના સુરત

ઓ. ૯૮૭૯૦૮૬૪૯૯
મો. - ૯૮૭૯૦૮૬૪૯૯
14 નામ : શ્રી રાજેશકુમાર એચ ગાંધી
હોદો : મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : નવસારી

ઓ. ૯૪૨૮૧૮૯૯૪૧
મો. - ૯૪૨૮૧૮૯૯૪૧
15 નામ : મુકેશરાજ સોલંકી
હોદો : મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : શ્રી ધી એમ. એસ. હાઈસ્કૂલ હાલોલ તા. પાવાગઢ જી. પંચમહાલ

ઓ. ૯૮૭૯૬૨૯૩૭૩
મો. - .
16 નામ : પુજારા કિરીટભાઇ સી.
હોદો : મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : જાગૃતિ કન્યા વિદ્યાલય સરખેજ અમદાવાદ

ઓ. ૯૪૨૯૬૦૩૭૮૪
મો. - .
17 નામ : સોલંકી ગોવિંદભાઇ
હોદો : મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : માંડવા માં. શાળા તા. કુતીયાણા

ઓ. ૯૯૨૫૮૮૨૭૩૦
મો. - .
18 નામ : પ્રેમશંકર વી. કડિયા
હોદો : સંગઠન મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : માં. શાળા નગરાળા જી.દાહોદ

ઓ. ૯૪૨૬૦૫૭૦૫૭
મો. - .
19 નામ : દિનેશભાઈ ધીરજ્લાલ શાહ
હોદો : સંગઠન મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : જન્મભૂમિ હાઈસ્કૂલ રાણપુર જી બોટાદ

ઓ. 8401067232
મો. - .
20 નામ : જીગ્નેશ અમરેલીયા
હોદો : સંગઠન મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : શ્રી ગાંધીકન્યાહાઈસ્કૂલ ઉના

ઓ. 02875221931
મો. - ૭૮૦૧૯૧૯૮૬૦
21 નામ : શ્રી સંજયભાઈ એસ. પટેલ
હોદો : સંગઠન મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : આદર્શ માં. શાળા મોતીવાડા તા. પારડી જી. વલસાડ

ઓ. ૯૯૨૫૯૨૬૨૧૬
મો. - .
22 નામ : શ્રી હિતેશ ભાઈ આર પટેલ
હોદો : સંગઠન મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : આણંદ

ઓ. ૯૮૨૫૯૮૪૪૯૯
મો. - ૯૮૨૫૯૮૪૪૯૯
23 નામ : માણસિયા એમદભાઈ એચ.
હોદો : સંગઠન મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : માં.શાળા . સિંધવાદાર તા.વાંકાનેર જી. મોરબી

ઓ. ૯૯૦૯૨૨૯૬૧૫
મો. - .
24 નામ : શ્રીશૈલેષભાઈ એસ. જોશી
હોદો : સંગઠન મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : શ્રી સ્વામિનારાયણ વિદ્યાલય સંસ્કારનગર ભુજ

ઓ. ૯૪૨૭૪૪૦૭૮૪
મો. - ૯૪૨૮૮૧૮૮૬૨
25 નામ : શ્રી નિતુભા એમ.રાઠોડ
હોદો : પ્રમુખશ્રીના મંત્રી
સ્કુલ નું નામ : માં. શાળા આણીન્દ્રા તા. વઢવાણ જી. સુરેન્દ્રનગર

ઓ. ૯૪૨૭૩૭૬૦૧૬
મો. - ૭૫૭૫૦૫૪૮૬૮
26 નામ : પ્રવીણસિંહ જાલાં
હોદો : કોષાધ્યક્ષ
સ્કુલ નું નામ : અમદાવાદ

ઓ. ૯૯૯૮૮૫૦૭૪૦
મો. - ૯૯૯૮૮૫૦૭૪૦
27 નામ : અશોકભાઈ વી. ભંડેરી
હોદો : સહ કોષાધ્યક્ષ
સ્કુલ નું નામ : શ્રીમદ દયાનંદકન્યા વિદ્યાલય આર્યસમાજ માર્ગ ખંભાલિયાનાકાં જામનગર

ઓ. ૦૨૮૮૨૬૭૦૨૧૧
મો. - ૯૩૭૭૨૦૧૪૩૫
28 નામ : ભરતભાઇ સી. જાની
હોદો : અન્વેષક
સ્કુલ નું નામ : શ્રી વર્ધમાન વિદ્યાલય મહેસાણા

ઓ. ૯૪૨૭૬૧૪૯૬૧
મો. - .
29 નામ : પિયુષભાઈ પટેલ
હોદો : વર્ગ ૪ કન્વીનર
સ્કુલ નું નામ : સુરત

ઓ. ૯૯૧૩૨૬૬૦૦૬
મો. - .
30 નામ : અરવિંદભાઈ મહેતા
હોદો : વર્ગ ૪ સહ કન્વીનર
સ્કુલ નું નામ : શ્રી ભંડેરી વિદ્યાલય જેતલવડ તા. વિસાવદર જી. જુનાગઢ

ઓ. ૯૯૭૯૫૫૩૮૪૯
મો. - .
31 નામ : શ્રી પરસોતંભાઈ જે સોનારા
હોદો : બોર્ડ મેમ્બર
સ્કુલ નું નામ : અમદાવાદગ્રામ્ય

ઓ. 8733031733
મો. - 9426407441
32 નામ : શ્રીમુકેશભાઈ એમ રાવલ
હોદો : બોર્ડમેમ્બર
સ્કુલ નું નામ : પંચમહાલ

ઓ. 9909969433
મો. - 9909969433