" અથાક પરિશ્રમ થી મળેલી અઢળક આવક, લાંબો સમય નથી ટકતી, પણ પુરતી મહેનત થી મળેલી પ્રમાણસર આવક, જીવન ટકાવી રાખતી. "
Title Date Content Control
પેંસન પરિપત્ર 18-1-2017 PDF Format Download
Title Date Content Control
ઇન્કમ ટેક્ષ ગણતરી 16-17 પાસવર્ડ ૨૦૧૬૧૭ નાખવો 19-1-2017 EXCEL Format Download
Title Date Content Control
૦૧/૦૮/૧૧ પરિપત્ર 24-1-2017 PDF Format Download